บทที่ 13เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ 

ความหมายของความรู้           

ความรู้ คือ การผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ได้รับการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้าวิจัย ที่นำไปสู่การกำหนดกรอบความคิดสำหรับการประเมิน ความเข้าใจ และการนำสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกัน 

ประเภทของความรู้           

-  ความรู้โดยนัย (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร และเป็นความรู้ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน           

-  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุและผล สามารถเขียนบรรยายหรือถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษรได้ เช่น คู่มือต่างๆ 

ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge management)           

กระบวนการอย่างเป็นระบบในการสรรหา การเลือก การรวบรวมการจัดระบบ  และจัดเก็บความรู้ในลักษณะที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนในองค์การสามารถถึงได้ง่ายและแบ่งปันความรู้ได้อย่างเหมาะสม ประโยชน์ของการจัดการความรู้           

-  ช่วยเก็บรักษาความรู้ให้ควบคู่กับองค์การตลอดไป           

-  ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ

-  ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ

-  เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่

-  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

-  ช่วยให้องค์การมีความพร้อมในการปรับตัว 

รูปแบบการจัดการความรู้           

-  เป็นการจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปังความรู้ซึ่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ           

-  การสื่อสาร (Communication) องค์การต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายหรือช่องทางในการสื่อสาร           

-  กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) มีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาสมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การ           

-  เรียนรู้ (Learning) เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรตะหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้           

-  การวัดผล (Measurements) ให้ทราบถึงสถานะ ความคืบหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์การ           

-  เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ           

-  ระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management Systems)           

-  ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engines)           

-  ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)           

-  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting Systems and VDO conference)           

-  การเผยแพร่สื่อผ่านระบบเครือข่าย (E-Broadcasting)           

-  การระดมความคิดผ่านระบบเครื่องข่าย (Web board หรือ E-Discussion)           

-  ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Groupware)           

-  บล็อก (Blog หรือ Weblog) เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

การจัดการความรู้ที่ดีนั้นจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี โดยเครื่องมือทางเทคโนโลยี (Technology Tools) ที่สนับสนุนการจัดการความรู้เรียกว่า Knowware  ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่            

1.  Collaborative Computing Tools เครื่องมือสนับสนุนการทำงานร่วมกัน (Groupware) เป็นเครื่องมือมี่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้โดยนัย           

2.  Knowledge Servers เป็นแหล่งเก็บความรู้และการเข้าถึงความรู้           

3.  Enterprise Knowledge Portals (EKP) เป็นประตูสู่ระบบจัดการความรู้ขององค์การ           

4.  Electronic Document Management System (EDM) เป็นระบบที่มุ่งจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่เข้าการทำงานร่วมกัน           

5.  Knowledge Harvesting Tools เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการจัดความรู้โดยนัย เนื่องจากยอมให้ผู้ที่ให้ความรู้ (Knowledge Contributor)  มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อย (หรือไม่มีเลย) ในความพยายามเกี่ยวกับความรู้นั้น 

6.  Search Engines  ทำหน้าที่ในการจัดการความรู้ เช่น การค้นหาและดึงเอกสารที่ต้องการมาจากแหล่งเก็บเอกสารขนาดใหญ่ขององค์การ

7.  Knowledge Management Suites (KMS) เป็นการจัดการความรู้แบบครบชุดที่รวมเทคโนโลยีการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดเก็บ (Storage) ในชุดเดียวกัน 

ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ           

1.  ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร           

2.  มีเป้าหมายความรู้ที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ           

3.  มีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การ           

4.  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในกาจัดการความรู้           

5.  ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้           

6.  มีการวัดผลการจัดการความรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้           

7.  มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการแลกเปลี่ยนความรู้           

8.  มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมอ

edit @ 4 Feb 2009 00:01:27 by sirirat50324704

Comment

Comment:

Tweet