บทที่ 8ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง 

            บทบาทของผู้บริหารมีบทบาทหลัก 3 ด้าน

            1.  บทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

            2.  บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร 

            3.  บทบาทด้านการตัดสินใจ  แบ่งเป็น 4 อย่าง คือ

               3.1  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

                 3.2  การตัดสินใจเชิงยุทธวิธี 

                 3.3  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

                 3.4  การควบคุม 

            ลักษณะข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

             ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลได้มาจากแหล่งภายในและภายนอกองค์การที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมมาเหล่านี้ต้องถูกกลั่นกรองคัดเลือกก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ทั้งในในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

            ข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

1.  ข้อมูลภายในองค์การ (Internal Data) ประกอบด้วย

     -  ข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงาน (Transaction Processing Data)

     -  ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือผลการดำเนินงาน

2.  ข้อมูลภายนอกองค์การ (External Data)

3.  ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

     ความหมายของระบบ ESS

             ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร   (Executive Support System: ESS) เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจประเภทหนึ่งซึ่งได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างโดยผู้บริหารใช้ระบบ ESS ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการบริหารและตัดสินใจ ระบบ ESS บางครั้งเราเรียกว่า ระบบ EIS ซึ่งเป็นระบบที่ให้สารสนเทศแก่ผู้บริหารระดับสูงเช่นกันแต่ระบบ ESS จะรวมความสามารถเพิ่มเติมด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการ และการจัดลำดับงาน 

            ลักษะของระบบ ESS

1.  ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์     

2.  ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน    

3.  เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก

4.  สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

5.  พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร

6.  มีระบบรักษาความปลอดภัย 

             ความสำคัญของผู้บริหารต่อการพัฒนาระบบ ESS              

            เนื่องจากระบบ ESS เป็นระบบที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงนอกจากจะช่วยผลักดันและสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ แล้วยังต้องให้ความร่วมมือกับทีมงานพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถรวบรวมความต้องการของผู้บริหารและนำมาออกแบบระบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อไป ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจและมองเป็นประโยชน์ของการนำสารสนเทศที่ได้จากระบบ ESS ไปใช้ ซึ่งการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นยังจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศที่ดีสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์การด้วย

edit @ 2 Feb 2009 18:55:51 by sirirat50324704

edit @ 2 Feb 2009 19:10:13 by sirirat50324704

edit @ 2 Feb 2009 19:11:37 by sirirat50324704

edit @ 3 Feb 2009 22:44:16 by sirirat50324704

Comment

Comment:

Tweet