บทที่7ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

             การตัดสินใจเป็นบทบาทของผู้บริหารที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การการมีสารสนเทศที่ดีและเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่นี้จึงกล่าวถืงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DecisionSupport System :DSS)ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

             ระดับของการจัดการสามารถแบ่งได้3ระดับ คือ

             1) การจัดการระดับสูง(Upper-level management)เป็นสารสนเทศที่มีขอบเขตกว้างและเกี่ยวกับแนวโน้มต่างๆ จากภายในและภายนอกองค์การการจัดการระดับนี้ใช้สำหรับผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

             2) การจัดการระดับกลาง(Middle-level Management)เป็นการวางแผนยุทธวิธีและประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารงานระดับต้นหรือหัวหน้างาน ระบบนี้ใช้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เช่น ผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย

             3) การจัดการระดับต้น(Lover-level Management)มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประจำวันซึ่งขั้นตอนการทำงานมีรูปแบบที่แน่นอนและทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนของผู้บริหารระดับกลางระบบนี้ใช้สำหรับผู้บริหารระดับต้น เช่น หัวหน้างาน, หัวหน้าแผนก 

การตัดสินใจ(Decision Making)ประกอบด้วย5ขั้นตอนคือ

            1)การใช้ความคิดประกอบเหตุผลเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบแยกแยะและกำหนดรยละเอียดของปัญหาหรือโอกาส

            2)การออกแบบเป็นขั้นตอนในการพัฒนาวิเคราะห์ทางเลือกในการปฏิบัติที่เป็นไปได้3)การคัดเลือกเป็นขั้นตอนที่ผู้ตัดสินใจจะเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมกับปัยหาและสถารการณ์มากที่สุด

            4)การนำไปใช้เป็นขั้นตอนที่นำผลการตัดสินใจแล้วนำไปปฏิบัติและติดตามผลของการปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพหรือมีข้อขัดข้องประการใดและจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไร

            5)การตรวจสอบประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังจากตัดสินใจว่าเป็นอย่างไรหากมีข้อผิดพลาดสามารถเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเพื่อหาเลือกเลือกใหม่อีกครั้ง 

             การตัดสินใจสามารถถูกจำแนกให้สอดคล้องกับระดับของการจัดการได้3ระดับคือ

             1)การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ทีให้ความสนใจในอนาคต เช่นการกำหนดวิสัยทัศน์บขององค์การ การกำหนดนโยบายและวางแผนระยะยาว

             2) การตัดสินใจเชิงยุทธวิธีเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดไว้

             3) การตัดสินใจเชิงปฏิบัติเป็นการตัดสินใจของผุ้บริหารระดับปฏิบัติการหรือหัวหน้างาน เช่นการตัดสินใจในกระบวนการสั่งซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง 

             ประเภทของการตัดสินใจจัดเป็น3รูปแบบ คือ

             1)การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง(Structured Decision)เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับล่าง คือมีขั้นตอนหรือกระบวนในการแก้ปัญหาที่แน่ชัดและเป็นโครงสร้างการตัดสินในเชิงน่าจะเป็น เช่น การสั่งซื้อสินค้าคงคลังซึ่งสามารถทราบการคำนวณจุดสั่งซื้อและทำการสั่งซื้อเมื่อจำนวนสินค้าต่ำกว่าระดับที่กำหนด

             2) การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-structured Decision)เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง คือสามารถระบุกระบวนการหรือวิธีการตัดสินใจได้ล่วงหน้าในบางส่วนแต่ไม่มากพอที่จะนำไปตัดสินใจได้อย่างแน่นอนอีกส่วนหนึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์และวิจารณญาณของผู้ตัดสินใจหรืออาจต้องอาศัยโมเดลต่างๆ ประกอบเพื่อช่วยให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การซื้อขายหุ้นการประเมินผลด้านเครดิต

            3)การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง(UnstructuredDecision)เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่สามารถกำหนดกระบวนการตัดสินใจได้ล่วงหน้าเช่น การคัดเลือกผู้บริหารเข้าทำงาน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 

            ส่วนประกอบของระบบDSS ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก3ส่วน

            1)ส่วนจัดการข้อมูล (Data ManagementSubsystem)ประกอบด้วยฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนสอบถามข้อมูลสารบัญข้อมูล ส่วนการดึงข้อมูล ระบบDSSอาจเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลขององค์การหรือคลังข้อมูลเพื่อดึงบหรือกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการตัดสินใจ

            2)ส่วนจัดการโมเดล(Model ManagementSubsystem)ประกอบด้วยฐานแบบจำลอง, ระบบจัดการแบบจำลอง, ภาษาแบบจำลอง,สารบัญแบบจำลอง, และส่วนดำเนินการแบบจำลอง

            3)ส่วนจัดการโต้ตอบ(Dialogue ManagementSubsystem)เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับระบบเพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบเป็นไปด้วยความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

             ส่วนจัดการความรู้(Knowledge-based Management Subsystem)DSSขั้นสูงจึงจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนจัดการองค์ความรู้ 

              ประเภทของระบบDSSจำแนกออกเป็น2ประเภท

             1)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้รูปแบบเป็นหลัก(Model-drivenDSS)เป็นระบบจำลองสถานการณ์ และรูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ

             2)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเป็นหลัก(Data-drivenDSS)เป็นระบบท่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่างๆ เช่น โมเดลบัญชี 

              ความแตกต่างระหว่างระบบDSSและระบบสารสนเทศอื่น

หัวข้อ TPS MIS DSS
1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้งานในงานด้านปฏิบัติการ เพื่อควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการและสรุปสภาพการณ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
2.จุดเด่นของระบบ เน้นข้อมูลและประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงาน เน้นการควบคุมการจัดการผลสรุปการปฏิบัติการ เน้นด้านการตัดสินใจและวางแผน
3.ผู้ใช้ระบบ ผู้ปฏิบัติงาน,ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้จัดการและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน,ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารทุกระดับ โดยเน้นที่ผู้บริหารระดับกลางและผู้เชี่ยวชาญ
4.ชนิดของปัญหา มีโครงสร้างแน่นอน มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
5.แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากการปฏิบัติงานแต่ละขอบเขตธุรกิจในองค์การ ข้อมูลแต่ละขอบเขตการบริหารในองค์การ,ข้อมูลจากระบบ TPS ข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งภายใน (เช่น จากระบบ TPS,MIS) และภายนอกองค์การ
6.ความคล่องตัวของระบบ มีกฎเกณฑ์การทำงานที่ชัดเจน มีกฏเกณฑ์การทำงานที่ชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนได้บ้าง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์


         เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบผู้เชี่ยวชาญ กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ลักษณะ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ ทดแทนคำแนะนำของมนุษย์
การตัดสินใจ ผู้ใช้ระบบทำการตัดสินใจเอง ระบบทำการตัดสินใจ
ทิศทางของคำถามหลัก ผู้ใช้ป้อนข้อมูลถามระบบ ระบบถามคำถามกับผู้ใช้
ลักษณะขอบเขตของปัญหา กว้าง และ ซับซ้อน แคบ และ เฉพาะเจาะจง
ความสามารถในการให้เหตุผล ไม่มี มี แต่จำกัด
ความสามารถในการอธิบาย จำกัด มี

             ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม (Group Decision Support System : GDSS) เป็นระบบแบบโต้ตอบที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มบุคคล

             ส่วนประกอบของ GDSS            

 1) อุปกรณ์ (Hardware)           

2) ชุดคำสั่ง (Software)           

3) ฐานแบบจำลองของระบบ GDSS (Model Base)           

4) บุคลากร (People>

edit @ 2 Feb 2009 18:32:12 by sirirat50324704

edit @ 2 Feb 2009 18:44:59 by sirirat50324704

edit @ 2 Feb 2009 19:11:00 by sirirat50324704

Comment

Comment:

Tweet